دانلود فایل


دانلود تحقیق بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي - دانلود فایلدانلود فایل به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی , مسئولان سیاسی و اقتصا

دانلود فایل دانلود تحقیق بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34

بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :
به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيدگيهاي نظام اقتصادي و تحولات نوين در نظام بازرگاني جهاني ، مسئولان سياسي و اقتصادي ممالك جهان در پايان جنگ جهاني دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهاي تنظيم كننده سياستهاي اقتصادي ، تلاشهاي جديدي را آغاز كنند. آنان دريافتند كه يكي از مهمترين مكانيسمهاي تنظيم كننده فعاليتهاي بازار ، ابزار مالي است كه در صورت استفاده بهينه از آن ، در مناسبات اقتصادي و روابط بين الملي ، مي توان جايگاه مطمئن و مستحكمي را پايه ريزي كرد.
طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم ، كشورهاي پيشرفته امروز كه نياز به باز سازي اركان اقتصادي را كاملاً درك كرده بودند ،به اصلاح ساختارهاي اقتصادي خود تحقق بخشيدند از جمله خط مشيهاي اصلاحي ، اصلاح نظام مالياتي اين كشورها بود. اين تحولات طي سالهاي متمادي روندي تكاملي يافت و اكنون آنان به مرحله اي رسيدند كه ضمن توفيق در دست يابي به توزيع عادلانه تر درآمد ، با وجود تنوع فعاليتهاي اقتصادي در كشورهاي با جمعيتهاي ميليوني خود، به سهولت در شناسايي و كشف منابع درآمدي موفق مي باشند.
درحال حاضر نظامهاي پيشرفته مالياتي اين كشورها با استفاده از تكنولوژي ( دانش فني ) برتر الكترونيكي و نظام پردازش اطلاعات ، قادر مي باشند تا حد ظرفيتهاي با لقوه موجود پيش روند . درچنين نظامهاي مجهز به اطلاعات مكانيكي با اتكا به روش خود تشخيصي راه اعمال نفوذ و رويه هاي متعدد تشخيص ، مسدود بوده و رويه هاي اجرايي يكساني در مورد همه ي اشخاص اعمال مي شود .
وجود نظام اطلاعات مكانيزه با تكنولوژي ( دانش فني ) پيشرفته ، اجراي روش خود تشخيصي را به نحو مطلوب ممكن ساخته است .
اين تحول در نظام مالياتي كشورهاي پيشرفته يكي از مهمترين دستاوردهاي تكنيكي و استراتژيكي ( راهبردي ) جديد اطلاعاتي بوده كه توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتي از نظام مالياتي را به وجود آورد .
در پي انتشار تجربيات و جايگاه كنوني كشورهاي پيشرفته - از لحاظ نظام مالياتي-بسياري از كشورهاي درحال توسعه كه دوراني از اختلالهاي شديد اقتصادي و عدم كاراييها و نابرابريهاي حاصله در تشخيص منابع را مي گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجديد ساختار ناقص و عملكرد ضعيف نظام مالياتي برآيند . در پيگيري اين هدف بسياري از كشورهاي ، اصلاحات ساختاري جديدي را آغاز و موفقيتهاي چشمگيري را تجربه كردند .
در كشور مانيز در پيروي از اين خط مشي ، مسئولان نظام مالياتي به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي ، سياستگذاريهاي جديد را آغاز كرده اند . دراين رابطه به منظور تداوم سياستهاي اتخاذ شده ، در راستاي تحول نظام مالياتي و اصلاحات نظام ، دفتر تحقيقات و سياستهاي مالي ، بر آن شده است تا با بررسي تطبيقي نظامهاي مالياتي كشورهاي مختلف جهان ، ديدگاه روشني از تغييرهاي نوين و تحولات بنياني را در نظامهاي مالياتي به تصوير كشاند . در اين زمينه مجموعه يي تهيه شده كه در برگيرند ه ي موضوع نرخهاي مالياتي در بخش وسيعي از كشورهاي پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسيا ، اقيانوسيه ، افريقا ، امريكا) مي باشد، كه اين كشورها از نقطه نظر مالياتي در حال حاضر در سه قالب معين جهاني جاي مي گيرند :
الف ) كشورهاي پيشرفته جهان
ب ) كشورهاي در حال توسعه يي كه اصلاحات مالياتي را آغاز كرده اند.
ج ) كشورهاي در حال توسعه يي كه هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.
در اكثر كشورهاي پيشرفته ي جهان و كشورهايي كه اصلاحات مالياتي را تجربه كرده اند ، چند عامل مهم در كارايي نظام مالياتي آنها موثر بوده كه اهم آن به شرح زير مي باشد :
قوانين پيشرفته مالياتي
مديريت كارآي مالياتي
سيستم اطلاعاتي پيشرفته
رويه هاي پيشرفته تشخيص
نرخهاي بهينه مالياتي
در حالي كه كشورهاي در حال توسه يي كه از مسير اصلاحات مالياتي دور افتاده اند، يا اين اصلاحات را به طور فراگير آغاز نكرده اند ويا تحول در مجموع عاملهاي ياد شده را كمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفيتهاي مالياتي دست يابند .
برعكس ، كشورهايي كه اصلاحات در عاملهاي فوق را محور اصلي تحولات در نظام مالياتي قرار داده اند ، به طور طبيعي از توان بالايي در نظام مالياتي برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبي از درآمدهاي مالياتي دست يابند ، به گونه يي كه تا حد ظرفيتهاي واقعي مالياتي پيش رفتند .
به طبع موفقيت كنوني نظام مالياتي كشورهاي پيشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ريزي در زمينه ي عاملهاي بالا بوده كه بررسي گسترده هر يك ازاين عاملها در بخش وسيعي از كشورهاي جهان ، نياز به مطالعات همه جانبه دارد.
در حال حاضر ، در اين مجموعه مطالعاتي ، سعي شده با بررسي تطبيقي يكي از عاملهاي بالا (نرخهاي مالياتي) ، تصويري عيني از تحولات اساسي نظامهاي مالياتي دنيا بتوان نشان داده شود. هدف از اين مطالعه ، نشان دادن وجه تمايز بين نرخهاي اعمال شده از لحاظ گستردگي طبقات و پراكندگي نرخهاي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مي باشد. نتايج بدست آمده از اين بررسي كه طي دو جدول ضميمه ارائه شده ، نشان مي دهد كه :
الف) ميانگين حداقل نرخ مالياتي بر درآمد فردي : 75/13%
ب) ميانگين حداكثر نرخ مالياتي بر درآمد فردي : 33/38%
ج) فراواني در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهاي:15-5%
د) فراواني در خصوص حداكثر نرخ د رحول نرخهاي : 40/30%
درضمن ، اين نتايج حاكي از آن است كه دامنه بالاترين نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به حدود 40% -30% در اغلب كشورهاي پيشرفته مي رسد، در حالي كه در غالب كشورهاي در حال توسعه به دليل پايه ي مالياتي محدود ، غالباً نرخهاي بالاي مالياتي بردرآمد افراد اعمال مي شود.درنتيجه ، نرخ بالاتر منجر به ايجاد نابساماني در فعاليتهاي اقتصادي شده و كاهش كارآيي نظام مالياتي را در اين كشورها به همراه داشته است.
بنابراين كاهش تعداد نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در كاهش پيچيدگي نظام مالياتي اثر خواهد داشت ، بلكه در كاهش فرار، هزينه هاي اجرايي و به طبع ، در افزايش كارآيي نظام ، تاثير هاي قابل ملاحظه يي به جا خواهد گذارد .
علاوه بر نتايج بدست آمده از مطالعه تطبيقي نرخهاي ماليات بر در آمد اشخاص حقيقي در مراجعه به متن و جدولهاي تركيبي شماره 1و2، شاهد ويژگيهاي متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندي نرخها مي توان بود ، به طوري كه ملاحظه مي شود ، در اين طبقه بنديها با طراحي گوناگون و پيچيده در تعيين نرخ آستانه و نرخ نهايي مواجه مي شويم .بررسی


تطبیقی


نرخهای


مالیات


بر


درآمد


اشخاص


حقیقیبررسی


تطبیقی


نرخهای


مالیات


بر


درآمد


اشخاص


حقیقیدانلود تحقیق بررسی تطبیقی نرخهای مالیات ب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و پروژه رایگان - 577 - asemankafinet.ir

طبق ماده 52: در آمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك در ايران پس از كسر معافيت هاي مقدر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد.

مقاله کامل مالیات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه در اصل بار مالياتي آن بر دوش مصرف كنندگان نهايي بوده . صفحه اصلی ... مالیات بر ارزش افزوده حساب هاي مالیاتی معوق حسابداري مالیات بر درآمد ها دانلود ...

حسابداری مالیاتی - مطالعه تطبيقي كارآيي نظام‌هاي مالياتي ...

عدم اهميت نسبي ماليات بر درآمد اشخاص، نااميدكننده است و زماني كه بخش كشاورزي وسيع، استانداردهاي حسابداري ضعيف، سطح سواد پايين و بيش‌تر فعاليت‌هاي اقتصادي در بنگاه‌هاي كوچك انجام مي‌گيرد، اخذ ماليات بر درآمد اشخاص به طور موثر و كارا مشكل است.

مقاله در مورد بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي

۳٫مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در اکثر کشورهای جهان به تعبیری همان مالیات بر مجموع در آمد می باشد . ۴٫روش خود تشخیصی در نظامهای مالیاتی پیشرفته درمورد اشخاص حقیقی نقش تعیین کننده داشته است .

تحقیق بررسی حقوقی اشخاص حقيقى

تحقیق بررسی حقوقی اشخاص حقيقى؛مقدمه: اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز ...

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - looksfile.ir

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - ‏2 ‏بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي : ‏به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيد...

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر ماده ۱۳۱ قانون ...

️ ۳ . نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%? کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهند بود .

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - looksfile.ir

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - ‏2 ‏بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي : ‏به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيد...

مالیات بر ارث | وکیل دادگستری تهران: دفتر وکالت دکترحسن ...

تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر ماده ۱۳۱ قانون ...

توضیح اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تغییر ، که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ قابل اعمال خواهد بود .

پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران

بررسي اقتصادي ماليات برمصرف در ايران; بررسي تاثير ماليات ( درآمد - دستمزد ) بر عرضه ... طراحي و پياده سازي برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار۷۵۴; معيارهاي نظري يک ... دانلود پایان نامه بررسی اقتصاد ایران | …

محضردار: مشمولان جديد ماليات بر ارزش افزوده چگونه ثبت‌نام كنند

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان‌ امور مالياتي كشور عنوان كرد كه از زمان اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي مشمولان جديد هنوز مشخص نيست.

دانلود کار تحقیقی با موضوع : اشخاص حقوقى 9صفحه

اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى ديگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمايند.

بررسي اجمالي ماليات در اقتصاد ايران | معرفت

بررسي اجمالي ماليات در اقتصاد ايران قسمت دوم سيد محمد كاظم رجايي مشكلات نظام مالياتي كشور 1. فرار از ماليات. مشكل فرار از ماليات از عمده ترين مشكلات نظام مالياتي در هر جامعه اي است. مناسب است اين مساله ريشه يابي شده و در رفع علل آن در حد امكان تلاش گردد.

مالیات,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق ...

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

دانلود مقاله اشخاص حقيقى و اهلیت

بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقيبه منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيدگيهاي نظام اقتصادي و تحولات نوين در نظام بازرگاني جهاني ، مسئولان سياسي و اقتصادي ممالك جهان در پايان جنگ ...

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - looksfile.ir

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - ‏2 ‏بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي : ‏به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيد...

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر ماده ۱۳۱ قانون ...

توضیح اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تغییر ، که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ قابل اعمال خواهد بود .

تحقیق در مورد مالیات

تحقیق در مورد مالیات تحقیق در مورد مالیات,مالیات,مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر درآمد,نظام ...

خبرگزاری فارس - اجراي 12 پروژه ويژه اصلاح نظام مالياتي تا ...

در نتيجه تا كنون پروژه هاي مطالعاتي و اجرايي جامع جهت بررسي و پيشنهاد در زمينه هاي مختلف نظير اصلاح پايه ها و نرخهاي موجود، و معرفي پايه هاي جديد يا ساختارهاي جديد از جمله بازگشت مجدد و قابل اجراي ماليات بر درآمد اشخاص ...

مالیات بر ارث | وکیل دادگستری تهران: دفتر وکالت دکترحسن ...

تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر ماده ۱۳۱ قانون ...

️ ۳ . نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%? کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهند بود .

تحقیق بررسی حقوقی اشخاص حقيقى

تحقیق بررسی حقوقی اشخاص حقيقى؛مقدمه: اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز ...

اقتصاد؛ سیاست و حقوق ؛ روابط بین الملل. - بررسي وضعيت نظام ...

بررسي وضعيت نظام مالياتي كشور اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت به منظور پوشش اعتبارات هزينه‌اي تأكيد دارد.

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - looksfile.ir

تحقیق در مورد ماليات 34 ص - ‏2 ‏بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي : ‏به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيد...

اقتصاد؛ سیاست و حقوق ؛ روابط بین الملل. - بررسي وضعيت نظام ...

بررسي وضعيت نظام مالياتي كشور اشاره: بند «الف»، ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه بر افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت به منظور پوشش اعتبارات هزينه‌اي تأكيد دارد.

تحقیق در مورد مالیات

تحقیق در مورد مالیات تحقیق در مورد مالیات,مالیات,مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر درآمد,نظام ...

طرح تولید آزبست

نمادها ونشانه هایی که هدف زیرشان است

جامعه شناسی

دانلود گزارش مطالعاتی نقشه راه علوم زمین و معدن استان یزد

نحوه اجراء اتصال زمین در سیستم های جریان ضعیف خاص )مطالعه موردی خودپرداز و RACK ) داخل شعب بانک

پاورپوینت حسگر های نورLight sensor

دانلود آپدیت تلویزیون ال جی LG سری SUPER UHD 4K بخش اول

نمایشنامه کوریولانوس Coriolanus

9 نت موسیقی سنتی (ویولون.پیانو.گیتار.....) با فایل صوتی آنها

دانلود فایل اقدام پژوهی، مشکل ناسازگاری دانش آموز